Kvalitet & Miljö

Miljöpolicy

Genom att omsorgsfullt välja leverantörer som aktivt visar att de tillsammans med oss bidrar till att minska vår miljöpåverkan och därmed kunna producera våra tjänster så effektivt och resurssnålt som möjligt vilket främjar en god naturmiljö samt ekonomi.

 

Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Varje medarbetare skall förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

 

Vi skall prioritera följande:

 

  • Källsortering

  • Arbeta med att optimera energianvändningen

  • Våra transporter skall samordnas och optimeras

  • Vid utbyte av fordon skall den för tiden mest resurssnåla fordonet införskaffas

Arbetsmiljöpolicy

Vår tanke är att kvalitet på tjänst och bra arbetsmiljö är två komponenter som måste samverka. Slutprodukten skall ge kundtillfredsställelse och utgöra anledning till köp idag, såväl som i framtiden. Arbetets utförande skall ske under säkra förhållanden.

 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker enligt den handlingsplan som årligen upprättas i samverkan inom företaget.

 

Kvalitetspolicy

Vi skall innan vi lämnar en arbetsplats ha kontakt och träffat kunden på plats och fråga denne om han är nöjd med vår insats.

 

För oss är kvalitén den största garantin för vårt fortbestånd och vår expansion vilket innebär att vi återför alla typer av avvikelser i syfte att ständigt förbättra oss.

Brandskyddspolicy

Inom vårt företag skall skada på människor, egendom eller miljö ej uppstå på grund av brand. För att uppnå detta skall vi arbeta systematiskt med vårt brandskydd.

 

Kom i kontakt med oss

Skicka in en förfrågan via kontaktformuläret eller ring in direkt till oss på 08-726 80 50 

Kontakta oss